§ 1 Postanowienia Ogólne 

Drogi Użytkowniku!  

Niniejsze  Zasady Prywatności  mają zastosowanie do danych osobowych Użytkowników Serwisu internetowego (dalej „Użytkowników”) składającego się ze Strony Internetowej pod adresem https://cybermech.pl/ oraz Sklepu Internetowego działającego pod adresem https://cybermech.pl. 

Poniżej prezentujemy Ci najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies. Informacje te zostały przygotowane z uwzględnieniem RODO, czyli ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. 

Ochrona prywatności klientów i użytkowników Serwisu Internetowego ma bardzo duże znaczenie. 

Administratorem Serwisu internetowego jest INFOMECH Janusz Mizera z siedzibą przy ulicy Okulickiego  95, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-203-76-54, REGON 180472819 (dalej także „Sklep”). 

Z Administratorem można skontaktować się listownie na adres powyżej, drogą telefoniczną +48 660 509 155 lub drogą mailową na adres: poczta@cybermech.pl. 

Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach Serwisu internetowego do poziomu, który jest niezbędny, aby świadczyć klientom/użytkownikom, usługi na najwyższym poziomie. 

§ 2 Słownik terminów 

1. Administrator – INFOMECH Janusz Mizera z siedzibą przy ulicy Okulickiego  95, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-203-76-54, REGON 180472819 (dalej także „Sklep”)

2. Dane osobowe – wszelkiego rodzaju informacje powiązane z użytkownikiem Serwisu internetowego i identyfikujące go osobiście, samodzielnie lub w połączeniu z innymi udostępnianymi informacjami np. adres poczty elektronicznej. 

3. Przetwarzanie – wszelkiego rodzaju czynności i operacje wykonywane na danych osobowych użytkowników Serwisu internetowego np. analizowanie na potrzeby świadczenia usług, zapisywanie ich historii zakupów.  

4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). 

5. Serwis internetowy – usługa cyfrowa, która umożliwia konsumentom lub przedsiębiorcom zawieranie online umów dotyczących kupna/sprzedaży. Może być nazywany także określeniami równoważnymi takimi jak: strona internetowa https://cybermech.pl, sklep internetowy https://cybermech.pl 

6. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis internetowy jako gość lub posiadająca konto w sklepie internetowym  https://cybermech.pl, dołączająca do newslettera, oraz kontaktująca się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego lub czatu.  

7. Produkt - rzecz lub przedmiot wyprodukowany, wytworzony lub przemysłowo opracowany przez Administratora. 

§ 3 Cel przetwarzania danych 

1. Administrator przetwarza dane osobowe w szczególności w następujących celach: 

a) przedstawienie oferty; 

b) tworzenie konta użytkownika w Serwisie internetowym oraz zarządzanie nim; 

c) stworzenia możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z naszej platformy (w tym dokonywania transakcji oraz płatności); 

d) zapewnienia bezpieczeństwa usług świadczonych przez Administratora; 

e) zapewnienia zgodności z przepisami, regulacjami oraz wytycznymi dla danego sektora usług; 

f) dopasowania zawartości strony do zainteresowań użytkowników oraz optymalizacji nawigacji Serwisu, aby wyszukiwanie treści było wygodne i intuicyjne; 

g) zarządzania interakcjami dla potrzeb nawiązania, utrzymania lub pogłębienia relacji z Klientami/potencjalnymi klientami lub użytkownikami Serwisu w tym m.in. prowadzenie korespondencji, przekazywanie informacji handlowych drogą telefoniczną; 

h) obsługi procesu reklamacji; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, mediacyjnych  oraz arbitrażowych; 

i) organizacja akcji promocyjnych i konkursów, w których możesz wziąć udział oraz programów lojalnościowych; 

j) dokonywanie analiz statystycznych. 

§ 4 Podstawa prawna przetwarzania danych  

1. Umowy określone przepisami prawa (np. umowa sprzedaży) (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)  

2. Ciążący na nas obowiązek prawny, w szczególności związany z rachunkowością w przypadku zamówień wiążących się z obowiązkiem zapłaty (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)  

3. Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)  

4. Nasz prawnie uzasadniony interes polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  

5. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na profilowaniu w celach marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)  

6. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych do celów marketingu bezpośredniego [art. 6 ust. 1 lit. f RODO w związku z Motywem (47) RODO]  

§ 5 Zasady gromadzenia i przetwarzania danych przez Administratora 

1. Administrator zarządza danymi, gromadzi informacje, które są dobrowolnie dostarczane przez użytkowników Serwisu. 

2. Gromadzone są tzw. logi serwera www, czyli zapisy dotyczące niektórych parametrów użytkowników zyskujących dostęp do Serwisu.  

3. Logi zawierają w szczególności takie dane jak adres IP urządzenia, czas zdarzenia, dane o pobieranym zasobie, referer, user agent, cookie. 

4. Administrator ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o użytkownikach Serwisu do minimum wymaganego do świadczenia usług na najwyższym poziomie. 

5. Administrator nie zbiera danych dotyczących przekonań politycznych lub religijnych, danych na temat zdrowia, czy pochodzenia etnicznego. 

6. Administrator nie zbiera ani nie weryfikuje informacji o wieku użytkowników Serwisu. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie są uprawnione bez posiadania stosownych zgód uzyskanych na podstawie obowiązujących przepisów prawa dokonywać zamówień i korzystać z usług Serwisu. 

7. Dane osobowe nie są przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

8. Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, ale w większości przypadków jest konieczne do zawarcia umowy lub świadczenia usług przez Administratora. 

9. W zależności od celu, w jakim dane są podawane, brak podania danych wiąże się z: brakiem możliwości korzystania z usług Serwisu: brak możliwości zakupienia produktów, brak możliwości otrzymywania informacji o promocjach czy ofertach specjalnych, oferowanych przez Administratora. 

10. Zgodę na wykorzystanie danych można wycofać w każdej chwili. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem za pomocą korespondencji mailowej na adres: poczta@cybermech.pl lub telefonicznie +48 660 509 155. 

11. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika uznaje się za zgodną z prawem.  

12. Przetwarzając Twoje dane osobowe stosujemy środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym stosujemy szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL. 

13. Użytkownikowi Serwisu przysługuje również prawo do:  

       - dostępu do swoich danych osobowych;

       - ich sprostowania;  

       - usunięcia; 

       - ograniczenia przetwarzania.  

   A także prawo: 

       - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;  

       - żądania przeniesienia danych do innego administratora. 

Skontaktuj się z nami, jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw. Jeśli uznasz, że Twoje dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego.  

§ 6 Okres przetwarzania danych 

Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:  

1. przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych lub  

2. ustanie możliwość dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z umową zawartą drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron lub  

3. Klient/Użytkownik cofnie zgodę na przetwarzanie danych, jeśli to ona była podstawą przetwarzania danych osobowych.  

  - w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.  

§ 7 Odbiorcy danych i odwołania do innych stron internetowych 

1. Korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane Użytkowników np.:  

  - Dostawca systemu do realizacji płatności elektronicznych; 

  - Administrator strony internetowej i sklepu; 

  - Hostingodawca i administrator serwera;  

  - Biuro księgowe;  

  - Kancelarie prawne w przypadku, jeśli jest to niezbędne do zapewnienia zgodności z prawem lub ustanowienia, wykonywaniu lub obrony przed roszczeniami; 

  - Podmioty realizujące bieżącą obsługę Serwisu;   

  - Inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na nasze zlecenie, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej ze Administratorem umowy i wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.  

2. Administrator może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych użytkowników) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez Administratora lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną. 

3. W celu realizacji transakcji Administrator może udostępnić dane osobowe użytkowników podmiotom świadczącym usługi dla Administratora które przetwarzają te dane w imieniu Administratora w celu realizacji umowy, z zachowaniem właściwych środków bezpieczeństwa. 

4. Na Platformie mogą znajdować się łącza do innych stron internetowych i serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty trzecie i tym samym znajdują się poza kontrolą Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za stosowane przez te witryny praktyki w zakresie ochrony danych osobowych. 

5. W nawiązaniu do ustępu 1 powyżej Administrator prosi użytkowników o zapoznanie się z treścią oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach partnerskich, szczególnie jeśli gromadzą one dane osobowe. 

§ 8 Formularze kontaktowe  

1. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z użytkownikiem przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych niezbędnych do kontaktu i udzielenia odpowiedzi na zapytanie, w szczególności: adres e-mail. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. 

2. Administrator umożliwia użytkownikom utworzenie konta, w tym celu wymaga podania przez użytkownika danych identyfikujących, w tym danych kontaktowych (tj. w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail), ich niepodanie skutkuje brakiem założenia konta. Utworzone konto może być również wykorzystywane do realizacji umowy oraz do wzajemnych kontaktów. Podanie przez użytkownika większego zakresu danych osobowych niż niezbędne do utworzenia i obsługi konta jest dobrowolne. 

3. Administrator umożliwia użytkownikom dokonywanie transakcji związanych z kupnem/sprzedażą produktów oferowanych przez Serwis internetowy  poprzez elektroniczny system transakcyjny. Obsługa tego systemu wiąże się z obowiązkiem podania przez użytkownika określonych danych osobowych w szczególności dane identyfikacyjne (imię, nazwisko) i kontaktowe oraz adres e-mail i telefon. 

§ 9 Polityka plików cookies. 

1. Cookies (ciasteczka) to małe pliki zapisywane na urządzeniach użytkownika przez strony internetowe, które są przez niego odwiedzane. W plikach cookie zawarte są różne informacje, które są często niezbędne, aby strona działała prawidłowo. 

2. Cookies są zaszyfrowane w taki sposób, aby osoby nieuprawnione nie miały do nich dostępu. 

3. Informacje zawarte w plikach cookies zawierają dane o aktywności użytkownika w Serwisie internetowym, z którego zostały wysłane. 

Polityka plików „cookies”  

Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookies” i odnosi się do serwisu internetowego, którego operatorem jest INFOMECH Janusz Mizera z siedzibą przy ulicy Okulickiego  95, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-203-76-54, REGON 180472819 (dalej także „Sklep”). 

Czym są pliki „cookies”? 

Poprzez pliki „cookies” rozumie się dane informatyczne, tj. w szczególności pliki w formacie tekstowym, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (komputer, telefon, tablet etc.), przesyłane przez stronę internetową. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika skonfigurowanym przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika.  

„Cookies” co do zasady zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych.  

Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe.  

Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” są przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. 

Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.  

Do czego używamy plików „cookies”? 

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie wyborów użytkownika co do:  

  - rezygnacji z profilowanych reklam, 

  - języka,  

  - przeglądarki,  

  - ustawień wybranych elementów strony internetowej, 

Pliki „cookies” używane są także do ułatwienia logowania się do konta użytkownika oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie.  

Równocześnie pliki „cookies” pełnią funkcję dodatkowej warstwy zabezpieczeń i wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. poprzez uniemożliwienie dostępu osobom nieuprawnionym. 

Jakich plików „cookies” używamy? 

Stosowane są, co do zasady, dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”.  

Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).  

„Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas wskazany w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

Wyróżnić można szczegółowy podział plików „cookies”, ze względu na: 

  A. Niezbędność do realizacji usługi 

    Niezbędne - są absolutnie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej lub funkcjonalności z których użytkownik chce skorzystać. 

    Funkcjonalne - są ważne dla działania strony internetowej: służą wzbogaceniu funkcjonalności stron internetowych; bez nich strona internetowa będzie działała poprawnie, jednak nie będzie dostosowana do preferencji użytkownika, służą zapewnieniu wysokiego poziomu funkcjonalności stron internetowych; bez nich może obniżyć się poziom funkcjonalności strony internetowej, ale ich brak nie powinien uniemożliwić zupełnego korzystania z niej, służą większości funkcjonalności stron internetowych; ich zablokowanie spowoduje, że wybrane funkcje nie będą działać prawidłowo. 

    Biznesowe - umożliwiają realizację modelu biznesowego w oparciu, o który udostępniona jest strona internetowa; ich zablokowanie nie spowoduje niedostępności całości funkcjonalności, ale może obniżyć poziom świadczenia usługi ze względu na brak możliwości realizacji przez właściciela strony internetowej przychodów subsydiujących jej działanie. 

  B. Ze względu na czas przez jaki „cookies” będą umieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika 

    Cookies sesyjne - „cookies” umieszczone na czas korzystania z przeglądarki (sesji) i są wykasowane po jej zamknięciu lub wylogowaniu się ze strony internetowej. 

    Cookies stałe - nie są kasowane po zamknięciu przeglądarki i pozostają w urządzeniu użytkownika na określony czas lub bez okresu ważności (zależy od ustawień właściciela strony internetowej). 

  C. Ze względu na pochodzenie – administratora stron internetowych, który zarządza „cookies” 

    Cookies własne – „cookies” umieszczone na stronach internetowych bezpośrednio przez Infomech.  

    Cookies zewnętrzne – „cookies” umieszczane na stronach internetowych przez podmioty inne niż Infomech. 

    Uwaga 

    „Cookies” mogą być wywołane przez Infomech za pomocą mechanizmów (skryptów i/lub komponentów), które znajdują się na serwerach partnera CSB umiejscowionych w innej lokalizacji.  

    W przypadku wywołania przez Infomech komponentów stron internetowych pochodzących spoza systemu Infomech mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki „cookies” niż polityka prywatności / „cookies” Infomech . 

  D. Ze względu na cel jakiemu służą 

    Konfiguracji stron internetowych - umożliwiają ustawienia funkcji i usług na stronach internetowych. 

    Bezpieczeństwo i niezawodność stron internetowych - umożliwiają weryfikację autentyczności oraz optymalizację wydajności stron internetowych. 

    Uwierzytelnianie - umożliwiają informowanie, gdy użytkownik jest zalogowany, dzięki czemu strona internetowa może pokazywać odpowiednie informacje i funkcje. 

    Stan sesji - umożliwiają zapisywanie informacji o tym, jak użytkownicy korzystają ze strony internetowej. Mogą one dotyczyć najczęściej odwiedzanych stron lub ewentualnych komunikatów o błędach wyświetlanych na niektórych stronach. Pliki „cookies” służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron. 

    Procesy - umożliwiają sprawne działanie strony internetowej oraz dostępnych na niej funkcji. 

    Reklamy - umożliwiają wyświetlanie reklam, które są bardziej interesujące dla użytkowników, a jednocześnie bardziej wartościowe dla wydawców i reklamodawców; pliki „cookie” mogą być też używane do personalizowania reklamy, a także do wyświetlania reklam poza stronami internetowymi. 

    Analizy i badania, audyt oglądalności - umożliwiają właścicielowi stron internetowych lepiej zrozumieć preferencje ich użytkowników i poprzez analizę ulepszać i rozwijać produkty i usługi.  

    Zazwyczaj właściciel strony internetowej lub firma badawcza zbiera anonimowo informacje i przetwarza dane na temat trendów, bez identyfikowania danych osobowych poszczególnych użytkowników. 

  E. Ze względu na ingerencję w prywatność użytkownika 

    Nieszkodliwe - Obejmuje „cookies”: 

          - niezbędne do poprawnego działania strony internetowej, 

          - potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności strony internetowej, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego ze śledzeniem użytkownika 

    Badające - wykorzystywane do śledzenia użytkowników, jednak nieobejmujące informacji pozwalających (bez innych danych) zidentyfikować konkretnego użytkownika. 

Usuwanie plików „cookies” 

Uprawnienie CSB do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez użytkownika stron internetowych.  

Zgoda ta wyrażana jest przez użytkownika podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi oraz (opcjonalnie) podczas procesu rejestracji użytkownika w Serwisu. Użytkownik ma możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji przez CSB. 

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym.  

Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.  

Poniżej znajdują się odnośniki do stron różnych przeglądarek z instrukcjami dotyczącymi cookies, w tym sposobów ich usuwania: 

  - Chrome 

  - Edge 

  - Opera 

  - Internet Explorer 

  - Safari 

  - Firefox 

Aby skorzystać z prawa sprzeciwu, które przyznaje Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych konieczne jest wylogowanie się ze wszystkich urządzeń i usunięcie z nich plików „cookies”. 

Proces aktualizacji może potrwać do 24 godzin. 

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 

Jeżeli powyższe informacje nie wyczerpują dla Państwa tematyki stosowanych „cookies” gorąco zachęcamy do zapoznania się dodatkowo ze stroną: http://wszystkoociasteczkach.pl która w sposób syntetyczny opisuje cały proces gromadzenia w/w danych. 

§ 10 Bezpieczeństwo i zasady odpowiedzialności 

1. Administrator wdrożył racjonalne, adekwatne środki biznesowe, ekonomiczne, fizyczne, techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych przeciwko przypadkowemu lub nielegalnemu zniszczeniu lub przypadkowej utracie, zmianie, niedozwolonemu ujawnieniu lub uzyskaniu dostępu oraz wszelkim innym formom nielegalnego przetwarzania. 

2. Administrator wdrożył stosowne polityki i procedury ochrony danych osobowych oraz infrastruktury informatycznej. 

3. Administrator zarządza danymi osobowymi zgodnie z wewnętrznie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. 

4. Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych: poczta@cybermech.pl.  

5. Zakres odpowiedzialności wszystkich Pracowników i Współpracowników: 

  - znajomość i przestrzeganie Polityki Prywatności 

  - informowanie Administratora o sytuacjach mających wpływ na procesy opisane w Polityce Prywatności 

  - realizowanie zadań opisanych w Polityce Prywatności.  

§ 11 Postanowienia końcowe 

1. Na zmiany w polityce prywatności Serwisu internetowego może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu internetowego. 

2. Zmiany Polityki Prywatności obowiązują od daty ich publikacji.  

 
group_work Zgoda na pliki cookie