Poniższy Regulamin definiuje ogólne zasady, warunki oraz metodę sprzedaży prowadzonej przez INFOMECH Janusz Mizera z siedzibą w Stalowej Woli, za pośrednictwem sklepu internetowego www.cybermech.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”) oraz precyzuje warunki i zasady świadczenia przez INFOMECH Janusz Mizera z siedzibą w Stalowej Woli nieodpłatnych usług drogą elektroniczną.

§ 1 Definicje

 1. Dni robocze - określa wszystkie dni tygodnia prócz sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy
 2. Dostawa -  przemieszczenie (przepływ) ściśle określonej w zamówieniu partii dóbr (towaru) od dostawcy do odbiorcy (klienta).
 3. Dostawca - jest to podmiot, organizacja, który ma za zadanie dotransportować określone dobra odpowiednim odbiorcom, objęty umową zawartą z odbiorcą towarów:
 4. Hasło - określa ciąg znaków cyfrowych, literowych lub  innych dowolnie wybranych przez Klienta podczas procesu Rejestracji w Sklepie Internetowym, który jest wykorzystywany w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
 5. Klient - podmiot dokonujący zgodnie z regulaminem i przepisami prawa zakupu drogą elektroniczną w różnych celach tym samym nabywając prawa do jej własności
 6. Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 7. Konto Klienta - zbiór zasobów i uprawnień w postaci panelu użytkownika, który jest stworzony przez sprzedawcę tuż po wykonaniu przez klienta czynności rejestracji, a tym samym sfinalizowaniu umowy świadczenia usługi prowadzenie konta klienta
 8. Login - ustalony przez klienta indywidualny identyfikator, który składa się z ciągu znaków cyfrowych, literowych lub innych. Razem z hasłem jest niezbędny do utworzenia konta klienta w sklepie internetowym. Login jest właściwym adresem poczty elektronicznej Klienta.
 9. Przedsiębiorca - określa osoba fizyczną, osoba prawną lub jednostkę organizacyjną niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 10. Regulamin - oznacza ten oto regulamin.
 11. Rejestracja – oznacza wykonaną w sposób określony w regulaminie czynność faktyczną, która jest niezbędna aby mieć możliwość do korzystania z wszelkich funkcji sklepu internetowego.
 12. Sklep Stacjonarny – określa punkt sprzedażowy, w którym konsument może osobiście nabyć produkty, które występują w ofercie sprzedawcy.
 13. Sprzedawca - oznacza INFOMECH Janusz Mizera z siedzibą przy ulicy Okulickiego  95, 37-450 Stalowa Wola, NIP: 865-203-76-54, REGON 180472819.
 14. Strona Internetowa Sklepu - określa strony internetowe działające w domenie http://www.cybermech.pl, na których sprzedawca prowadzi sklep internetowy.
 15. Towar - określa produkt, który jest przedstawiony przez sprzedawcę w ofercie za pomocą strony internetowej sklepu, mogący być przedmiotem Umowy sprzedaży.
 16. Trwały nośnik - określa narzędzie lub materiał umożliwiający Sprzedawcy lub Klientowi przetrzymywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób, który umożliwia dostęp do tej informacji w przyszłości i w czasie odpowiednim do celów, jakim te informacje służą, oraz które umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
 17. Umowa sprzedaży – określa zawartą na odległość umowę sprzedaży, na zasadach, które są określone w Regulaminie, pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

 1. Sprzedawca nie szczędzi wysiłków, by korzystanie ze Sklepu Internetowego stało się możliwe dla jak największej liczby użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, , typów połączeń internetowych, typów urządzeń oraz systemów operacyjnych. Minimalne wymagania techniczne, które umożliwiają korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji minimum Chrome 66, Internet Explorer 11, FireFox 60, Safari 5, Opera 53 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, która akceptuje pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe mające przepustowość minimum 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu posiada optymalizacje dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
 2. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym prawa własności intelektualnej do jego nazwy oraz domeny internetowej Strony Internetowej Sklepu, majątkowe prawa autorskie, również do formularzy, wzorców i logotypów, które są zamieszczane na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem zdjęć i logotypów, które są przedstawiane na Stronie Internetowej Sklepu celem prezentacji towarów, do których to prawa autorskie przynależą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a ich wykorzystanie może następować tylko w określony sposób, który jest zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
 3. Sprzedawca posługuje się mechanizmem plików "cookies", które w czasie użytkowania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zostają zapisywane przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Posługiwanie się plikami "cookies" stosowane jest w celu poprawnego działania Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Ten mechanizm nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach oraz nie niszczy urządzenia końcowego Klienta. Każdy z klientów posiada możliwość wyłączenia mechanizmu „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca nadmienia jednak, iż wyłączenie „cookies” może prowadzić do utrudnienia lub uniemożliwienia korzystania ze Strony Internetowej Sklepu.
 4. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym przez telefon, niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej oraz aktywnego numeru telefonu.
 5. Aby złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą Strony Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług, które są dostępne na Stronach Internetowych Sklepu, niezbędne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
 6. Sprzedawca oznajmia, iż z powodu publicznego charakteru sieci Internet oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną rośnie zagrożenie uzyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, w związku z tym Klienci powinni zastosować odpowiednie środki techniczne, minimalizujące wykazane powyżej zagrożenia. Zwłaszcza powinni stosować oprogramowanie antywirusowe oraz  chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca w żadnym wypadku nie zwraca się do Klienta z prośbą o umożliwienie mu dostępu do jakiejkolwiek formy hasła.
 7. Niedozwolone jest dostarczanie przez Klienta treści, które są bezprawne oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób, który jest sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

§ 3 Rejestracja

 1. Rejestracja nie jest niezbędna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 2. Aby utworzyć Konta Klienta, Klient zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
 3. Aby dokonać rejestracji, Klient zobowiązany jest do uzupełnienia formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Sprzedawcy za pośrednictwem wyboru odpowiedniej funkcji, która znajduje się w formularzu rejestracyjnym. Podczas procesu Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
 4. Podczas rejestracji Klient posiada możliwość dobrowolnego wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych zaznaczając odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym. Wówczas Sprzedawca jednoznacznie informuje o celu, w którym zbiera się dane osobowe Klienta oraz o znanych Sprzedawcy i przewidywanych odbiorcach tych danych.
 5. Wyrażenie zgody przez Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie uwarunkowuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Klient posiada możliwość cofnięcia takie zgody, za pomocą złożenia Sprzedawcy odpowiedniego oświadczenia Klienta. Takie oświadczenie może zostać przesłane na adres Sprzedawcy poprzez pocztę elektroniczną.
 6. Podczas uzupełniania formularza rejestracyjnego, Klient posiada możliwość zaznajomienia się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez odznaczenie właściwego pola w formularzu.
 7. Po wysłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient uzyskuje natychmiast, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, który został podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. W tym momencie zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta, a Klient otrzymuje możliwość dostępu do Konta Klienta oraz dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje, które są zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są zaś zaproszeniem Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Klient posiada możliwość złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pomocą telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
 3. Klient posiada możliwość złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pomocą Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Klient, który składa zamówienie za pomocą telefonu, korzysta z numeru telefonicznego podanego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. W czasie rozmowy telefonicznej Klient podaje Sprzedawcy nazwę towaru spośród towarów, które znajdują się na Stronie Internetowej Sklepu, ilość towaru jaką zamierza zamówić oraz wskazuje sposób i adres dostawy, formę płatności oraz określa, wedle wyboru, swój adres korespondencyjny lub adres poczty elektronicznej celem potwierdzenia przez Sprzedawcę treści proponowanej umowy i potwierdzenia zamówienia – na wypadek gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.  Podczas rozmowy telefonicznej, Sprzedawca każdorazowo informuje Klienta o łącznej cenie wybranych Towarów oraz zsumowanym koszcie wybranego sposobu Dostawy, jak również o wszystkich dodatkowych kosztach, które Klient poniósłby, gdyby doszło do zawarcia Umowy sprzedaży.
 5. Po zawarciu Umowy sprzedaży za pomocą telefonu, Sprzedawca zobowiązany jest do przesłania na Trwałym nośniku, na podany wcześniej przez Klienta adres korespondencyjny lub poczty elektronicznej informację, która zawiera potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Takie potwierdzenie zawiera: określenie Towaru, który jest przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy oraz  informację o wszelkich innych kosztach, które Klient jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 6. Klient, który składa zamówienie za pomocą Strony Internetowej Sklepu, gromadzi zamówienie dokonując wyboru Towaru, który odpowiada jego zainteresowaniu. Dołączenie Towaru do zamówienia następuje za pomocą wyboru polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem, który jest prezentowany na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po utworzeniu  całości zamówienia i określeniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy i formy płatności, składa zamówienie poprzez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ”. Przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest każdorazowo powiadamiany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, oraz o wszystkich dodatkowych kosztach, które jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.
 7. Klient, który składa zamówienie za pomocą poczty elektronicznej, wysyła je na podany przez Sprzedawcę adres e-mail znajdujący się na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomości wysyłanej do Sprzedawcy, głównie podaje:  nazwę Towaru, jego ilość oraz kolor, spośród Towarów, które są przedstawione na Stronie Internetowej Sklepu oraz swoje dane teleadresowe.
 8. Po otrzymaniu od Klienta drogą elektroniczną wiadomości o której jest mowa w §4 ust. 7, Sprzedawca wysyła Klientowi zwrotną wiadomość za pomocą poczty elektronicznej, która zawiera dane rejestrowe, cenę Towarów wybranych przez Klienta, możliwe formy płatności oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, a także informacje o wszystkich dodatkowych płatnościach, które Klient miałby ponieść z tytułu Umowy sprzedaży. W wiadomość znajdują się także informację dla Klienta, iż zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej pociąga za sobą zobowiązanie zapłaty za zamówiony Towar. Opierając się na podanych przez Sprzedawcę informacjach, Klient ma możliwość złożenia zamówienia, poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej do Sprzedawcy określając wybraną przez siebie formę płatności oraz sposób Dostawy.
 9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta do Sprzedawcy oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.
 10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca wysyła na podany wcześniej przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 11. W dalszej kolejności, po potwierdzeniu przez Klienta złożenia zamówienia, Sprzedawca wysyła na podany wcześniej przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest również oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której jest mowa w §4 ust. 9. W chwili gdy Klient otrzyma takowe oświadczenie zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 12. Następnie, po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, wysyłając je na Trwałym nośniku, na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 13. Podczas dokonywania płatności za nabyte Towary, wymienione w Załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. 2018 poz. 2174 ze zm.), które to płatności udokumentowane są fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza 15 000 zł brutto lub równowartość tej kwoty - podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o ile ma on zastosowanie wobec Klienta składającego zamówienie. Faktura wystawiona przez Sprzedawcę, o której mowa powyżej, powinna zawierać wyrazy: “mechanizm podzielonej płatności”. Strony takiej transakcji, obowiązane są posiadać rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imienny rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, prowadzone w walucie polskiej.

§ 5 Płatności

 1. Ceny, które są zamieszczone przy danym Towarze na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji o kosztach Dostawy oraz wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany podczas wyboru sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Klient posiada możliwość wyboru następujących form płatności za zamówione Towary:
 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w przypadku tym realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po wysłaniu do Klienta przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 • gotówką za pobraniem, płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
 • gotówką przy odbiorze osobistym, płatność w biurze Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w biurze Sprzedawcy);operatorem płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, 81-718 Sopot, ul. Powstańców Warszawy 6, NIP 585-13-51-185. 
 1. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klient.
 2. W przypadku płatności kartą termin realizacji liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 3. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron,  MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro, przelewy online, BLIK.
 1. Każdorazowo Klient informowany jest przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w którym zobowiązany jest dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży
 2. W przypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w wyznaczonym terminie, o którym mowa w §5 ust. 3 Regulaminu, Sprzedawca określa Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i powiadamia o nim Klienta na Trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera także informację, iż po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W przypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Klientowi na Trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towar, który jest przedmiotem Umowy sprzedaży bez żadnych wad
 2. Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Unii Europejskiej.
 3. Sprzedawca umieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o przewidywanej liczbie Dni roboczych, które są potrzebne do Dostawy oraz realizacji zamówienia.
 4. Termin realizacji zamówienia oraz Dostawy, który jest wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2 Regulaminu.
 5. Termin realizacji zamówienia oraz Dostawy, który jest wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w przypadku gdy Klient dokona wyboru opcji płatności „za pobraniem”.
 6. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pomocą Dostawcy na adres, który został wskazany w formularzu zamówienia.
 7. W dniu przesłania Towaru do Klienta (jeśli nie wybrano możliwości osobistego odbioru Towaru) przekazywana  jest przez Sprzedawcę informacja potwierdzająca nadanie przesyłki na adres poczty elektronicznej Klienta.
 8. Klient zobowiązany jest sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku przesyłki Klient posiada prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.
 9. Klient posiada możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Takiego odbioru można dokonać w biurze Sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia, które są wskazane na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym uzgodnieniu ze Sprzedawcą daty odbioru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 10. Sprzedawca, zgodnie z wyborem Klienta, dołącza do przesyłki, która jest przedmiotem Dostawy paragon lub fakturę VAT obejmującą dostarczane Towary. Klient, który wyraża chęć otrzymania faktury VAT powinien to zadeklarować w momencie dokonywania zakupu, iż nabywa Towar, jako Przedsiębiorca (podatnik). Zgłoszenie takiej deklaracji, następuje przez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia, przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy.
 11. W sytuacji nieobecności Klienta pod adresem podanym przez niego przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy zostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia możliwego terminu, w którym Klient będzie obecny. W sytuacji zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, aby ustalić z Klientem inny termin oraz koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest również odpowiedzialny względem Klienta, w przypadku gdy Towar posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. W przypadku gdy Towar ma wadę, Klient może:
 1. żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad lub usunięcia wady. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć jego wadę w racjonalnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca posiada możliwość odmowy zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeśli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedawca
 2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca natychmiastowo i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta zamieni Towar wadliwy na wolny od wad lub wadę usunie. Ograniczenie to nie może być zastosowane, jeżeli Towar był już raz wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę lub Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient natomiast posiada możliwość, zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad lub zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że możliwość doprowadzenia rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwa albo wymagałaby zbyt dużych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, znaczenie i rodzaj odnotowanej wady oraz rozpatruje się niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia
 1. Klient wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi, obowiązany jest by dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W przypadku Klienta, który jest Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
 2. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna będzie wykazana przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o wymianę Towaru na wolny od wad lub usunięcie wady przedawnia się z upływem roku, jednak ten termin nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient posiada możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient zażądał usunięcia wady lub wymiany Towaru na wolny od wad, termin do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się wraz z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 3. W wypadku Klienta, który jest Przedsiębiorcą, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.
 4. Klient, który jest Przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju oraz nie zawiadomił natychmiastowo Sprzedawcy o zauważonej wadzie.
 5. Sprzedawca daje możliwość Klientowi, który jest Konsumentem, skorzystania z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem uprawnionym, właściwym dla Sprzedawcy jest Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Rzeszowie, ul. 8 Marca 5, 35-065 Rzeszów  https://bip.rzeszow.uw.gov.pl/ .

§ 8 Reklamacje

 1. Sprzedawca w czasie 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, zajmie stanowisko w sprawie reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta lub reklamacji Towaru.
 2. Wszystkie reklamacje związane z realizacją Umowy sprzedaży lub z Towarem, Klient może skierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
 3. Klient ma możliwość zgłoszenia Sprzedawcy reklamacji w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja taka może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres poczta@cybermech.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient powinien zamieścić opis powstałego problemu. Sprzedawca natychmiastowo, ale nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje oraz udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 9 Gwarancja

 1. Towary, które są sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru lub dystrybutora.
 2. W wypadku Towarów, które są objęte gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji jest za każdym razem przedstawiana na Stronie Internetowej Sklepu.

§ 10 Odstąpienie od Umowy sprzedaży

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, posiada możliwość odstąpienia od niej  w terminie 14 dni bez podawania przyczyny.
 2. Termin na odstąpienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się w chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta. Konsument posiada możliwość odstąpienia od Umowy sprzedaży poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy. Oświadczenie można także złożyć na formularzu, którego forma została zamieszczona przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem: Formularz odstąpienia. (stworzyć taki i wrzucić link) Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odstąpienia (stworzyć taki i wrzucić link). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, uważa się ją za niezawartą.
 4. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. Sprzedawca jest obowiązany niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie płatności, których dokonał, w tym koszt Dostawy Towaru do Konsumenta. Sprzedawca posiada możliwość wstrzymania się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta aż do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu, iż Towar został odesłany, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Jeśli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie ma obowiązku zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 7. Konsument jest zobowiązany zwrócić Towar Sprzedawcy natychmiastowo, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Klient, który jest Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 9. Jeżeli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać odesłany pocztą w zwykłym trybie, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, które jest wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 11. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument bezsprzecznie zgodził się na inny sposób zwrotu, nie wiążący się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi, który jest Konsumentem w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne lub programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

§ 11 Usługi nieodpłatne

 1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne takie jak:
 1. Newsletter
 2. Prowadzenie konta klienta
 3. Zamieszczanie opinii
 4. Formularz kontaktowy
 5. Poleć znajomemu
 1. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju i wyboru, czasu, form oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym powiadomi Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 3. Usługa Formularz kontaktowy polega na przesłaniu za pośrednictwem formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomości do Sprzedawcy.
 4. Zrezygnowanie z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwe jest w każdej chwili i polega na poniechaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
 5. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który zamieści swój adres poczty elektronicznej, korzystając w tym celu formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Po wysłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje natychmiastowo, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, który został podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, celem potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Wraz z aktywacją linku przez Klienta zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter. Klient może podczas Rejestracji zaznaczyć również odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji usługi Newsletter.
 6. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej, która zawiera informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter wysyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 7. Każdy Newsletter, który jest kierowany do danych Klientów posiada w szczególności: wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki, informację o nadawcy, oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 8. Klient posiada możliwość rezygnacji w każdej chwili z otrzymywania Newsletter’a poprzez wypisanie się z subskrypcji za pomocą odnośnika każdorazowo zamieszczonego w wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter lub za pośrednictwem dezaktywacji odpowiedniego pola w Koncie Klienta.
 9. Nieodpłatna usługa Poleć znajomemu polega na umożliwieniu Klientom przez Sprzedawcę przesyłanie przez tych Klientów do znajomego, wiadomości elektronicznej dotyczącej wybranego przez nich Towaru. Klient przed przesłaniem wiadomości określa Towar, który ma być przedmiotem polecenia, a następnie przez funkcję "Poleć znajomemu" uzupełnia formularz podając przy tym swój adres e-mail oraz adres e-mail osoby znajomej, której chce polecić wybrany Towar. Klient nie może wykorzystywać przedmiotowej usługi w innym celu niż polecenie wybranego Towaru. Klient nie otrzymuje wynagrodzenia lub innego typu korzyści za korzystanie z przedmiotowej usługi.
 10. Zrezygnowanie z nieodpłatnej usługi Poleć znajomemu, możliwe jest w każdej chwili i polega na zaniechaniu przesyłania poleceń wybranych Towarów znajomym Klienta.
 11. Usługa Prowadzenie Konta Klienta udostępniona jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie oraz polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, który umożliwia Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas procesu Rejestracji, a także śledzenia stanu realizacji zamówień i historii zamówień już zrealizowanych.
 12. Klient, który dokonał Rejestracji posiada możliwość zgłoszenia Sprzedawcy żądania usunięcia Konta Klienta, przy czym w sytuacji zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
 13. Usługa Zamieszczanie opinii polega na stworzeniu Klientom, posiadającym Konto Klienta, przez Sprzedawcę możliwości publikacji na Stronie Internetowej Sklepu subiektywnych indywidualnych wypowiedzi Klienta, które w szczególności dotyczą Towarów.
 14. Zrezygnowanie z usługi Zamieszczanie opinii jest możliwe w każdej chwili i polega na zaniechaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej Sklepu.
 15. Sprzedawca jest upoważniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w sytuacji działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa i/lub postanowień Regulaminu oraz kiedy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - głownie: złamaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie posiadania dostępu do Konta Klienta oraz usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres zasadny do rozwiązania kwestii, która stanowi podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta oraz usług nieodpłatnych. Sprzedawca powiadamia Klienta ozablokowaniu dostępu do Konta Klienta oraz usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres, który został podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 12 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści i udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Sprzedawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Sprzedawca nie jest dostawcą treści, tylko podmiotem zapewniającym w tym celu właściwe zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
 1. wyraża zgodę na wgląd do publikowanych treści przez innych Klientów i Sprzedawcę, a także upoważnia Sprzedawcę do wykorzystania ich bezpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
 2. jest uprawniony do korzystania z praw własności przemysłowej, z autorskich praw majątkowych i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio - przedmiotów praw własności przemysłowej,  (np. znaki towarowe), utworów i/lub przedmiotów praw pokrewnych składających się na treści;
 3. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 4. umieszczenie i udostępnienie w zakresie usług, o których mowa w §11 Regulaminu, wizerunku, danych osobowych oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób dobrowolny, legalny oraz za wyrażeniem zgody osób, których one dotyczą;
 1. Klient nie jest uprawniony do
 1. umieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, treści o charakterze promocyjnym  i/lub  reklamowym.
 2. umieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich i rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganej prawnie zgody osoby trzeciej  lub zezwolenia;
 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za umieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia w oparciu  o §13 Regulaminu.
 2. Zabronione jest umieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, treści mogących w szczególności:
 1. stanowić groźbę skierowaną do innych osób lub posiadać obraźliwy charakter, zawierałyby słownictwo, które narusza dobre obyczaje (np. przez użycie określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe lub wulgaryzmów);
 2. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 3. naruszać wszelakich praw osób trzecich, w tym praw związanych z ochroną praw własności przemysłowej, ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
 4. pozostawać w sprzeczności z interesem Sprzedawcy;
 5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje, normy obyczajowe lub społeczne.
 1. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usuwania lub modyfikowania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, głównie w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, iż mogą stanowić one naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Sprzedawca nie kontroluje na bieżąco zamieszczanych treści.
 2. Klient wyraża zgodę na bezpłatne wykorzystywanie treści przez Sprzedawcę, które są umieszczone przez niego w ramach Strony Internetowej Sklepu.

§ 13 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W sytuacji, gdy Klient lub inny podmiot lub osoba uzna, że treść, która jest publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobre obyczaje, dobra osobiste, moralność, uczucia, zasady uczciwej konkurencji, przekonania,  know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, posiada możliwość powiadomienia Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Sprzedawca powiadomiony o ewentualnym naruszeniu, podejmuje natychmiastowo działania, które mają na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 14 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych umieszczone są w Polityce prywatności.

§ 15 Rozwiązanie umowy (nie dotyczy Umów sprzedaży)

 1. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, za pomocą wysłania do Sprzedawcy właściwego oświadczenia woli, poprzez użycie dowolnego środka komunikacji na odległość, który umożliwia zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.
 2. Zarówno Sprzedawca, jak i Klient posiadają możliwość rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w dowolnym i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną przez wysłanie do Klienta właściwego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej, który został podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 16 Postanowienia końcowe

 1. Treść przytoczonego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez zapisanie na nośniku, wydrukowanie lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
 2. W sytuacji powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, jednakże w przypadku umów, które są zawierane z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 4. Sprzedawca powiadamia Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Przykładowo mogą nimi być rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista może zostać znaleziona na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Sprzedawca informuje także, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/  jest dostępna platforma systemu internetowego rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia, które zostały przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed wejściem w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu obowiązującego w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca powiadomi Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianach w Regulaminie za pośrednictwem wiadomości wysłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku  braku akceptacji przez Klienta nowej treści Regulaminu, Klient zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkować będzie rozwiązaniem umowy zgodnie z  postanowieniami §15 Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18.11.2020 r.
 
group_work Zgoda na pliki cookie